Všeobecné pravidlá k súťažiam na Facebooku a Instagramu

Všeobecné pravidlá k súťažiam na Facebooku a Instagramu

V tomto článku si môžete prečítať všeobecné pravidlá k súťažiam na našom Facebooku a Instagramu.


Všeobecné pravidlá k súťažiam na Facebooku  

Usporiadateľ: Delmas Praha, s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 16000 Praha 6 – Střešovice, IČ 29028051, spisová značka C 161072 vedená u Mestského súdu v Prahe.

Doba a miesto konania súťaže: Súťaž prebieha vždy na facebookových stránkach https:// www.facebook.com/Delmas.sk/ , a to v dobe uvedenej usporiadateľom vždy pri vyhlásení každej súťaže. Presná doba trvania súťaže je vždy vymedzená v jej vyhlásení.

Podmienky účasti v súťaži: Účastníkom súťaží môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike alebo Slovenskej republike, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj FACEBOOK účet a splní stanovené pravidlá súťaže s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „súťažiaci“): Súťaže a nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi či organizátorovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov priamej rade.

Podmienkou účasti v súťažiach nie je zakúpenie tovaru alebo služieb usporiadateľa.

Priebeh a princípy súťaží: Súťaže prebiehajú na facebookovej stránke https:// www.facebook.com/Delmas.sk/. Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že budú v rámci jedného súťažného kola reagovať na súťažný facebookový príspevok podľa konkrétneho súťažného zadania zverejneného na počiatku súťažného kola vo facebookovom poste usporiadateľa. Podstatou súťaží je pritom spravidla zasielania správnych odpovedí na súťažné dotazy, prípadne originálnych odpovedí podľa zadania usporiadateľa. Z originálnych odpovedí odborná porota vo zložení zo zamestnancov a usporiadateľov vyberá víťazný príspevok, v prípade súťaže o správnu odpoveď víťazí taká odpoveď, ktorá je príslušnému facebookovému postu pripojená v poradí, ktoré určí usporiadateľ Presnú mechaniku kaýdej jednotlivej súťaže usporiadateľ popíše vo facebookovom poste vždy pri vyhlásení každej jednotlivej súťaže.

Oznámenie a predanie výhier: Pre oznámenie výhier jednotlivým výhercom sú vždy použité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi na ich facebookovom profile. Výherci sú zároveň zverejnení na facebookovej stránke https://www.facebook.com/Delmas.sk/ pri príslušnom súťažnom poste. Výhry sú zasielané prepravnou spoločnosťou na výhercom udelenú adresu, a to do 30 dní od skončenia súťaže alebo je mu výhra predaná iným spôsobom na základe predchádzajúcej dohody. Ak výherca nereaguje na zaslanú správu o výhre do piatich dní od jej udelenia usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhier. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie. V prípade, že je výhrou konkrétny produkt z e-shopu usporiadateľa, podlieha tento tovar rovnakej záručnej dobe ako v prípade zakúpenia fyzickou osobou.

Pravidlá súťažných príspevkov: Zo súťaží sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachycujúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné jednanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ktorého chovanie či FACEBOOK profil odporuje pravidlám sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadne vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka sociálnej siete FACEBOOK. V prípade zistenia tohoto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti FACEBOOK. Usporiadateľ upozorňuje súťažiacich, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a chovali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude bez akéhokoľvek vyššie uvedeného i iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia. To platí i o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.

Autorské a iné práva: Súťažiaci súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi bez časového, teritoriálneho a množstevného obmedzenia k tomu, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na Internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle usporiadateľa a za také šírenie už usporiadateľ nezodpovedá. Súťažiaci vždy ručí za to, že je výhradným autorom jeho vloženého príspevku alebo že má od autora a všetkých osôb podieľajúcich sa na vytvorení diela súhlas s jeho použitím za podmienok a v rozsahu tu uvedenom a že je najmä oprávnený k udeleniu tohoto súhlasu usporiadateľovi. V prípade ďalšej potreby použitia takého diela usporiadateľom nad rámec vyššie uvedený, súťažiaci súhlasí s tým, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku usporiadateľa písomne potvrdí právo užitia predmetného autorského diela usporiadateľom, pokiaľ s takým použitím bude súhlasiť. Za toto použitie súťažiacemu nepatrí žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie.

Ochrana osobných údajov: Osobné údaje súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia, u výhercu potom e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa pre doručovanie, prípadne ďalšie údaje, uvoľnené v rámci Facebook permission dialógu, budú spracované organizátorom súťaže ako správcom a spracovateľom, a to pre účely účasti súťažiaceho v súťaži a predaní výhry výhercom súťaže.

Spracovanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania súťaže, respektíve v prípade výhercov so predania výhry výhercom. Organizátor má ďalej záujem na zaradení výhercov do svojej marketingovej databázy pre účely zasielania reklamných oznámení. Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa tak budú pre tento účel spracovávané i po ukončení súťaže, a to po dobu 5 rokov od jej ukončenia. Právnym základom pre také spracovanie je pritom oprávnený záujem organizátora, subjekt údajov (výhercu) je proti takému spracovaniu oprávnený vzniesť námietku.

 

Súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od organizátora môže získať informácie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto osobné údaje prípadne sprístupnené,
 2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
 3. právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje súťažiaceho spracovávané nezákonne
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov súťažiaceho
 5. právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
 6. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov súťažiaceho, príadne proti profilovaniu,
 7. právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaží: Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených súťažiacim v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel súťažiacim je usporiadateľ oprávnený neumožniť súťažiacemu účasť v súťaži, prípadne ho zo súťaže vylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie usporiadateľa o takomto opatrení je konečné. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Za kvalitu výhier ručí usporiadateľ súťaže, ktorý tiež vybavuje prípadné reklamácie. Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie Facebook, doručenie správ či výhier. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných facebookových stránkach, kde budú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Facebook. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Facebook. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Facebooku.

 

Účinnosť: Tieto všeobecné pravidlá k súťažiam na Facebooku platia od 21.6.2018

 

 

 

Všeobecné pravidlá k súťažiam na Instagramu  

Usporiadateľ: Delmas Praha, s.r.o., Za Hládkovem 680/12, 16000 Praha 6 – Střešovice, IČ 29028051, spisová značka C 161072 vedená u Mestského súdu v Prahe.

Doba a miesto konania súťaže: Súťaž prebieha vždy na instagramových stránkach  https:// www.instagram.com/delmasprague/, a to v dobe uvedenej usporiadateľom vždy pri vyhlásení každej súťaže. Presná doba trvania súťaže je vždy vymedzená v jej vyhlásení.

Podmienky účasti v súťaži: Účastníkom súťaží môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike alebo Slovenskej republike, ktorá je registrovaná na sociálnej sieti INSTAGRAM (www.instagram.com), má po celú dobu súťaže aktívny svoj INSTAGRAM účet a splní stanovené pravidlá súťaže s nasledujúcou výnimkou (ďalej len „súťažiaci“): Súťaže a nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi či organizátorovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov priamej rade.

Podmienkou účasti v súťažiach nie je zakúpenie tovaru alebo služieb usporiadateľa.

Priebeh a princípy súťaží: Súťaže prebiehajú na instagramovej stránke https:// www.instagram.com/ delmasprague/. Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že budú v rámci jedného súťažného kola reagovať na súťažný instagramový príspevok podľa konkrétneho súťažného zadania zverejneného na počiatku súťažného kola vo instagramovom poste usporiadateľa. Podstatou súťaží je pritom spravidla zasielania správnych odpovedí na súťažné dotazy, prípadne originálnych odpovedí podľa zadania usporiadateľa. Z originálnych odpovedí odborná porota vo zložení zo zamestnancov a usporiadateľov vyberá víťazný príspevok, v prípade súťaže o správnu odpoveď víťazí taká odpoveď, ktorá je príslušnému instagramovému postu pripojená v poradí, ktoré určí usporiadateľ Presnú mechaniku kaýdej jednotlivej súťaže usporiadateľ popíše vo instagramovom poste vždy pri vyhlásení každej jednotlivej súťaže.

Oznámenie a predanie výhier: Pre oznámenie výhier jednotlivým výhercom sú vždy použité kontaktné údaje sprístupnené účastníkmi na ich instragramovom profile. Výherci sú zároveň zverejnení na instagramovej stránke https:// www.instagram.com/delmasprague/ pri príslušnom súťažnom poste. Výhry sú zasielané prepravnou spoločnosťou na výhercom udelenú adresu, a to do 30 dní od skončenia súťaže alebo je mu výhra predaná iným spôsobom na základe predchádzajúcej dohody. Ak výherca nereaguje na zaslanú správu o výhre do piatich dní od jej udelenia usporiadateľom, jeho výhra bez náhrady prepadá usporiadateľovi.

Usporiadateľ nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhier. Výherca nemá nárok na inú výhru od usporiadateľa, než uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie. V prípade, že je výhrou konkrétny produkt z e-shopu usporiadateľa, podlieha tento tovar rovnakej záručnej dobe ako v prípade zakúpenia fyzickou osobou.

Pravidlá súťažných príspevkov: Zo súťaží sú zásadne vylúčené akékoľvek príspevky, ktoré sú podľa výlučného posúdenia usporiadateľa protizákonné, nemravné, neslušné, zachycujúce protizákonné, riskantné či akokoľvek nezodpovedné jednanie účastníkov či iných osôb. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť súťažiaceho, ktorého chovanie či INSTAGRAM profil odporuje pravidlám sociálnej siete INSTAGRAM. V prípade zistenia tohto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadne vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka sociálnej siete INSTAGRAM. V prípade zistenia tohoto porušenia, či v prípade podozrenia bude taký účet nahlásený ako podvodný a prípadné vydanie výhry bude pozastavené až do vyjadrenia správcu či zodpovedného pracovníka spoločnosti INSTAGRAM. Usporiadateľ upozorňuje súťažiacich, aby pri zverejňovaní svojich príspevkov neporušovali zákony, neriskovali prípadné právne postihy a chovali sa zodpovedne, slušne a zdvorilo. Usporiadateľ je kedykoľvek oprávnený kontrolovať a následne nepripustiť do súťaže alebo vyradiť zo súťaže účastníkov s príspevkom, ktorý podľa jeho rozhodnutia bude bez akéhokoľvek vyššie uvedeného i iného dôvodu nevhodný, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takého rozhodnutia. To platí i o príspevkoch technicky pre súťaž nepoužiteľných.

Autorské a iné práva: Súťažiaci súhlasí s tým a udeľuje bezplatnú licenciu usporiadateľovi bez časového, teritoriálneho a množstevného obmedzenia k tomu, že ním vložený príspevok vrátane mena autora bude zverejnený na Internete v súvislosti so súťažou. Súťažiaci tiež berie na vedomie, že raz zverejnený príspevok sa môže na internete šíriť mimo vôle usporiadateľa a za také šírenie už usporiadateľ nezodpovedá. Súťažiaci vždy ručí za to, že je výhradným autorom jeho vloženého príspevku alebo že má od autora a všetkých osôb podieľajúcich sa na vytvorení diela súhlas s jeho použitím za podmienok a v rozsahu tu uvedenom a že je najmä oprávnený k udeleniu tohoto súhlasu usporiadateľovi. V prípade ďalšej potreby použitia takého diela usporiadateľom nad rámec vyššie uvedený, súťažiaci súhlasí s tým, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku usporiadateľa písomne potvrdí právo užitia predmetného autorského diela usporiadateľom, pokiaľ s takým použitím bude súhlasiť. Za toto použitie súťažiacemu nepatrí žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie.

Ochrana osobných údajov: Osobné údaje súťažiaceho v rozsahu meno, priezvisko, profilová fotografia, u výhercu potom e-mailová adresa, telefónne číslo a adresa pre doručovanie, prípadne ďalšie údaje, uvoľnené v rámci Instagram permission dialógu, budú spracované organizátorom súťaže ako správcom a spracovateľom, a to pre účely účasti súťažiaceho v súťaži a predaní výhry výhercom súťaže.

Spracovanie osobných údajov bude trvať po dobu trvania súťaže, respektíve v prípade výhercov so predania výhry výhercom. Organizátor má ďalej záujem na zaradení výhercov do svojej marketingovej databázy pre účely zasielania reklamných oznámení. Osobné údaje výhercov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa tak budú pre tento účel spracovávané i po ukončení súťaže, a to po dobu 5 rokov od jej ukončenia. Právnym základom pre také spracovanie je pritom oprávnený záujem organizátora, subjekt údajov (výhercu) je proti takému spracovaniu oprávnený vzniesť námietku.

 

Súťažiaci má ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého od organizátora môže získať informácie, či sú jeho osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aký je rozsah údajov, ktoré sú spracovávané, a komu boli tieto osobné údaje prípadne sprístupnené,
 2. právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
 3. právo na výmaz údajov v prípade, že zanikne účel spracovania, alebo ak sú osobné údaje súťažiaceho spracovávané nezákonne
 4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov súťažiaceho
 5. právo na prenositeľnosť údajov, podľa ktorého môže súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného správcu osobných údajov,
 6. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov súťažiaceho, príadne proti profilovaniu,
 7. právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Ďalšie dôležité podmienky súťaží: Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať pravdivosť všetkých údajov, uvedených súťažiacim v rámci súťaže. V prípade uvedenia nepravdivých údajov či iného porušenia týchto pravidiel súťažiacim je usporiadateľ oprávnený neumožniť súťažiacemu účasť v súťaži, prípadne ho zo súťaže vylúčiť, prípadne mu nevydať výhru, a to bez akejkoľvek náhrady. Rozhodnutie usporiadateľa o takomto opatrení je konečné. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách. Výhry nie sú právne vymáhateľné. Za kvalitu výhier ručí usporiadateľ súťaže, ktorý tiež vybavuje prípadné reklamácie. Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedá za funkčnosť aplikácie Instagram, doručenie správ či výhier. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných instagramových stránkach, kde budú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Táto súťaž nie je nijako sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k elektronickej sociálnej sieti Instagram. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi súťaže a nie elektronickej sociálnej sieti Instagram. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom aplikácie musia byť smerované usporiadateľovi, nie Instagramu.

 

Účinnosť: Tieto všeobecné pravidlá k súťažiam na Instagrame platia od 21.6.2018

 Späť na tému Články